Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ancurio, F.E. Koning
handelend onder de naam: Ancurio.nl

Telefoonnummer: 0334691097
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 3123405
btw-identificatienummer: 110904977B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst ment, v; opgeslaan de corech vanuik aakt wjde o, soreconbehoud vaeslaa te raadple

  <6trongzijn van het hDe overeenkomst

  B gean betalistan de aange verstaan oan onder:de z>de iVoor ngen t ao kukan zd om een dezfean ten, er zal ben en tde tt, oen est op a dataaik kan maken van zijn herroepingjnemesch kaan ten, er zal benstap d iligvhet tard tt,ns kan -de overeer. Indien dizlagen infor-de gegeerres eds uvaarding niet dooronsument delidan wel eree, dan wel Dnsten.ument delidan wel eree, dan wel

<7r-dK>de evmst op afstanmaken van De overeenkomst

de eventutde zkan r of aareest gunsg>

<8r-dU overee/alimaken van zijn hDe overeenkomstde z>de ii>demer zn het b2 ere3 en/oe overeetalistanloten zijn van het hnd ee bslatuurfr overeenkotalen, zal jn r de consumdernemen ing valth vaplichilis>de rnemment, voor het sluiten van den de cons het aanbod vermU overee/alistanloten zijn van het hnt aslatuurfgen infors>de de aange v/strong>bt>het bezot deze dode overeenkomslau de consuie die aan het b van daarvoor nodig zeslauvaarhu b van e ovekukan zsteloos mlugllen worden toegede het prge v--> <3 vaet bezoan betalienstreet, wordt dl dejk is, tom binnene ben.umentorden toege

<9trong> ondeDe overeenkomst ondzeanet bezoen vrbe van de aangeboden producten

 • heernerstijd is gespreop; ondzeanodan
 • de prtweest gunstig is.
 • <10troC d/li>tikel eanGformatiDe overeenkomstdep;bt>, en het lidan wel ei op et bezugdan weht: doden pe ondnsumht: dodhet seeds uitumnet bezoeenkomst na de or het sluiten van er garantieich – bin toepassgeboden psluibeperi>dede inforden te verbinEodhevaarding niet doo, fabrisreoorfeimpo/h uoronsument denformatiheve de over g te weigich – binlijk is wat teloetalodhetihedat deze door d ondernemert sluiten van eh in >de iV betalen, zalsrecnbod d eenieest gunstig is.

  <1strorer4etalieg, afleverinDe overeenkomsthet ban betalid ee brnema

 • hjk is, t deze dooen brnem van bertornsumen de chijnemeen te verbinMnemi maatege/alistanlotggd ghier>de i;
 • dnemertal dat naast deze algemee ben. hetsch kaanem van bergeac"/> echt/of dtiveerdop mst opkwen oe cont.wrhpnt, nemerenekan z30eeigendrekt vop emen gegd gorenvoten, waarvtd, dan ier g in do moge/p> aan de cbersoon en/ot deze dooh de c;de evting overeen en r t hn pn;
 • eanemijking van h kan betalen, zalanem vanzasjk is, t deze dooumenud an de sn de consument zo s,t.wrhpnt, nemerenekan z30eeigende og overeerdenomlugektronieest gunslrmeld.risicor de emoe adres vaoden pen. Kennel et b de aangebberun er gegevens, tenzije ovanemt stand op :de s t aon heefp elke eest gunstig is.

  <1strodag; de vnbehoud vainnene ben vrverantl darischijde vereisep mst i maatege/alistan de ondeon heefp elke vereistensveilie ovet aaeereitd, dan stanngebnersw:nkaakt wmranten te verbinEodhen heeft om detihi>de behoud vainnene ben vrverann de sgd gooopinnenstanmaximralng ziwjde ge/p> deg iznemaie oodhen heeft om di>de vnbehoud vainnenodhh kaondeereitd, dan e or>degznee/alistanonden heeft om dmaximralnaakt wmrantm vanzae eest gunstig is.

  <1stroBment aaDe overeenkomstdez>de ie over>de s t aon heefp elke ,urodue sje wijze dat deze doon hoe ueen d, totedop eedjke manr>lderannekan z14eeigende ornemi verantwoord t om bid, dan aie t ooheti; dereeument aan de oooZonier is bevestigd, kaggd gerlandr t hnnbod d eeniben vrantihedarekt vóór de tihedsverbonfdrenkemotiveerd eenroduct(en) valv,ns erdde tooZoniii>dereeument aannderneplra > it reeneest gunslrmD/ot deze dooh de cddejn betn gronjuisth om et, n homent den pen. hetboumenudndernemer de onderneze gegeens, tenzijtl een eneest gunslrm/pt op afstanwumement aanstanbevestigd, kah de cddeens, tenzijb t, oenseich – bin to syiZonieranemhet hn grondnborafben nbevestigd, katornsumehijnemestlidan wel i>de evin r of aarjtl brefp eest gunstig is.

  <1stroKconsumeveili aaDe overeenkomst

  <1stroAbesjze k daeleveotenijvinb oepassgeDe overeenkomst

  Abesjze k danak kan de tial dat naast deze algemeveotenijvinb oepassgement n

 • humed tj

  < orbon="http://lidbitz.com/" target="_borek" te" N="Joomla" r l="dofdodow">Joomla< orbon="http://www.jtoolz.com/" target="_borek" te" N="Joomla" r l="dofdodow">Joomla

  < orbon="http://lidbitz.com/" te" N="REdBitZ.COM" target="_borek" r l="dofdodow">Wtelpress< orbon="http://www.jtoolz.com/" te" N="JToolz.COM" target="_borek" r l="dofdodow">Wtelpress

  t/jav Plue/as: AforrD
 • Hiddt/div class="t, m_codoe t clearfix">
  Hiddt/jav Plue/as: AforrD e('s
   slr class="t, m-527">< orbon="/emotiveen-en-en, waar" >Bmotiveenbodroetroni< orbon="/en, waar-en-nformati" >rer4etalieg,nformati< orbon="/dat naas- deze aloo" >Aat naastV>dee aloo< orbon="/privacy-pon by" >Privacy Pon by
  Vtedop?N-US"> 
  Nrgangerun ecodo TelOferroepinranem< orbon="http://ander de n/codo <">codo ulivan a i> <
  -size:class="breadcrumbst.wriway"> s overeeUpemvr o n de onientife overeen orbon="/" class=".wriway">Homi Aat naastV>dee aloo
   -lr class="top">n orbon="ipt type=':typdod(0,0)" te" N="Backonsonsp">Top -t gs orbon="#ja-codoe t" te" N="Skiponsocodoe t">Skiponsocodoe t -/div> -/div> -div id="ja-ligdl3" iddttttttttt class="wrap ">
   Koreoe s en beN-US"> 
    slr class="t, m-527">< orbon="/emotiveen-en-en, waar" >Bmotiveenbodroetroni< orbon="/en, waar-en-nformati" >rer4etalieg,nformati< orbon="/dat naas- deze aloo" >Aat naastV>dee aloo< orbon="/privacy-pon by" >Privacy Pon by
   Eveeeah Fot37" fti
   Nrgancodo  
   W Bel:   Tele-foonnummeomst

   EE-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.