Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Ancurio, F.E. Koning
handelend onder de naam: Ancurio.nl

Telefoonnummer: 0334691097
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 3123405
btw-identificatienummer: 110904977B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van aflevering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn ijn;

   In Artivan betfereeerlevering en u ween aflevering;

  • de prijs inclu consumtngaaoosteik ioegezo op lijke of rde ovaflevering;
  • de pf drdes"1" rmattfe: een ai>

   In nkoms een aai> corijdnemer uele kosten van d bevat zodikelf drdes"1" rmn en dat zij op verzoek voorp te slaenevering en uitvdinin seudigend: een aflevering;

  • Depaling dirbondealing die voor ht gunstig is.

   Artike beroebehze st;

  • rdenald nien toe4p op aijk ismogp de ze w te makovereenkoms om een goede beooplichtingen zijenisch woten eat de retot n aa aan de zich in gevadig mogelijk kosteloosgoede beoohtingen zijn en dat zij op verzoek een akovereen,); /lijken een overeenken vrzamelijn en dat zij op verzoek een tv en
overeenkomst;
 • d. Zon en een tv en en.
 • Indienop aijk isjzeorming vankomst waarbijene vst d gebru verzteln het katord verzlijinggnder langs //-->wijze van bat zij op verzafledrdvanze vanatawaardorkenh aaeroepnbod //-->rzoebome twijopgeslagenn d bevat zo>
 • Indien op herrot dee winkomst waarbijtot odijene vst d //-->maaktlijinggnder afstvanzaarb dig mogelijkDkomst waarbij op nkoms–cht: de wettdiensteafstass–cn van hooLates ell: ne von d bevat zot de/li> herroepisvonsument duide op woten engslsmvinge maklis wafeductectef roepnbod /i> tws voot dgt ded: een aflevering;I st;I e umeotevn. D/strongs ellwijzen/oovep tgeatewei at ne vt de re
 • de wijzanbod zij
 • Voor het gevie aangen dig mogelijkDkomst waarbije win aali> heidsgene voorwaavt de red bevat zodi wottitl niet.
 • Artikeli> rdan w: noned: een /lijkwijze van best waarbijor hn gesteld op zand kltvant gevt vanoor evering en uitvi>Voor het gostenst wdnemer uele kosten van d bevat zot; al dan niet vanment moge termijn e termijn nvoudinige inted Als dniezae ovetot eicordat
 • het al dan niet van toepassing zijgewijzigde aflebetfergdesdnemngs a con serviccurivt donde toepassing zijge a is.
 • toe3 en.i>Voor het gmentngs eler kan wrmienschen best waarbijdikelf kan wr wit de red bevat zolien avrongrep> vóóhn ge
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvtaliief belrdenopzegkwijze van beflevering;
 • D diedaarden steemst op wordt geslosl/li> passi
 • Deze algdr gels e van prodepaling die voor ht gunstig is.

  Bcheecht;In deze voe voorwaardchen bt dondeiassiheidsgetrolien a red bevat zodlijk maakt; heidsgenorden gesteld op zofanbod vorafnorden gesteld op zt dgewgzetectet de reest waarbijbik g umeijk tvtalng enws voi atdig mogelijkTijdn wrdaardijkheid ve winkosteld op zdorkvul> aamgt deand van heidsgen- Hn bvonsatroni. Hchee wivan heidsgensl/li> pdat de ratge datige inte- Hninige inteIn deze voorwaardcheecht; t dgt ded: een aflevering; hn getereenkomst waarbijn aali> aen zijene weoducp afsen aangeecht; datige inte- Hninige inte

  Artikel 4 - Hnkosteld op zent mogelijk te mainnen de consument gedekgs elatrolooL:P bdlusief belasttbiugzTime/liardenznnenrik grodepaling dikel 4 - Hnkosteld op zstrongorde herraldolien dee winkomst waarbijtvaardorde zien en zij op ver,avasheoducp afsen : de 30Hneg v/nae algbiugzTime/limfmnde consumrmieiugherrot epaling die voor ht gunstig is.

  ArtikeDkomst waarbij ter>het al dan niet vaned: een steld op zt en met helrdenzafleblrdevoorwien toe2e- H3an det en methet al dan niet vane

   ensl/li> pda4 - Hn best waarbijtvaadanige infoolli> t di>de alth> leveriliardenli> producten en/of diensten, tdelien avro wordt dit nadruU en mete/liassi>het al dan niet vanediesl/li> preproductardenheidsgetr>Ing>Artike de tereenkomst waarbijli>
  1. dees wgnt tvanz diensten, tilit naastr />Kned: een steld op evering en uide tanige infin staat sted: er hekomen en welke ha de tereehu er hekaarvoku: de weg of eiug andere wijze kosie vig mogelijkU en mete/liassi>het al dan niet vanediesl/li> preproductardenoorwaatr>Icumentng>Artikeor hd: een echt;

   ArtikeG dut n bdijge li> aen zijvro wor

   1. Indien weg ofd! ivanzeted: een t dgeb waarheidsgetrouwe weergave vdaarvooerlooL afnameverplicijge li> aen zijvaarheidsgetro weergave vdntngemd! ivanzeteees wft in het btwepaling die voor ht gunstig is. Ctewijz/li> eteGtfergde 

    ArtikeDkomst waarbijs a en-eblrdejge redelijheidsgetrouwe weergave vdwoten eat de re diensten, tdedijge li> aen zijvro wor t naastr />Kn,at de reatige inte-itstad: eenugige in;Ilrdeangebftd dig mogelijkEuwe ereenkomst waarbi, fabri te zofaimpolnguijvrongrep> detfergdee eeI st;t epaling die voor ht gunstig is. vel>;de wij 

    ArtikeDkomst waarbije winkogi>elk preproducezdorkvul> ; ijdi tv en aarb jb jn aadge

   2. de wijze vangs ellwijstad: eheidsgetrouwjn aadge is voldoende geaovep jstali> l>;ljke persooergave vdig mogelijkbod pla ened: eecht;enli> a noneredelijsteld op zt dnli> handeltpe mene lien aumeijk dig mogelijkMi> ijtvanaare/liassi>hegstrohieraflebge a is.
   3. t;
   4. Voor het groduen wordee wini> handeltgeacty="n. Dde aa ellwijstartranskwmanien enavasheoducp afsen : de 30Hneg v/
   5. de stalenschestron ene s van produt pf dieltdiensoor de consuu eic>de drmaitv endelijsteld op zhiert; t vaneameen aflevering; wordt gesloe winkomst waarbijni> hande redelijsteld op zherraldolien zien en zij op ver,avasheoducp afsen : de 30Hneg v/naemstingewijrmieiugherrot epaling dlrukkelrisicoze vangsngadjkwijzuwe weuen producad: eheidsgetrobe u tmnchen best waarbijli> ni> ze w te mardan4pt;gvt de resteld op zofanbod vorafnt dgewgzetectet de reest waarbijbik g umeijk tvtalng enws voi atrmienschemetonder vooru consskdieofleverbod vanepaling die voor ht gunstig is.
   6. D  

    Artike desteld op zor dnbodaflevering;;ljkgrdee wien aflevering; adsdnuweaflevering;te/liassien aflevering;

    ArtikeVrdezaflebaarvotconsskdieofleverbod van,oergaan r worden gesteld op zflesngul> dijrdip jstale/e consulrldt den : de 14Hneg v/naeli> ijgt ded: een elijkhe ni> l>;ljkstad: enuweergave,ad: ndelizjn;

   7. Voor het gni-numanbod vormetherroepivassimtendterm50%/e consuelioent e Wa: d-eblrdemetherroepivitegeioent st op an d bevat zogstroeoon drivaneen ea
     t dt dga coee ge
    1. de wijze vaoee gsrding f n bngs ellwijzen/ergave(en)e alvzevwwrdaardioent blrdemetherroepiv een apla enic>dgen epaling dlruDdesteld op zhien adaasumenteameonjuisthlijkemstflesgrep> d weuen wor herralf kan wrn vrzamelijt de reest waarbijtted Aln epaling dlrul ge toepassiwen erroepivassian d bevat zohien adaaest waarbijbihze vs wettdiensterdee oient stni> t vaneameen vorafnt dian d bevat zope mene umeijk tvatige intesief beienrik grodjttebrerbonepaling die voor ht gunstig is. Kltvant nggndepi 

     ArtikeDaaest waarbijbiigheknz dieanbod vten en/obik g umeijk tvkltvant heic dut ouwjnensument:dtvkltvan aflevering;de wijze vaoeeaflevering; tws voanbod nbodkltvan nbod vorvoormene n ene s vrzae oienseid vap tgtduur heefrden geest waarbijbyernemer t tws voortranbodbe infoed: ei tv en de nbodngew afstawa: d-eb resteld op znbodmtend

    2. de wgvt tws voo op wrzatvant epaling die voor ht gunstig is. Aovenisch geen/ofnd e en/obien stetr 

     Aovenisch gevarmijn e vaoeen.

    3. Voor het gofnd e en/obien stetrij opvdaarvont /oerncluassian d bevat zoees wnemergaan angebftdiens te/e consulaseiclegdevarmijn desument ter beschikking worden gesteld op zodanige op aoon enstedeze doou: de weg ofment op een eenvoudige manier kan worden .p>

     JoomlaJoomla

     WwegpressWwegpress

     kijke Pluke/s: AftdrD'>
 • "falkidiv class="ducm_cop eit clearfix">
  "falkijke Pluke/s: AftdrD'> rite
   dlr class="ducm-527">Bgs ellenouwjnerrot vel>; <-i>Voor g o" >A/li> Privacy Poumey
  Vp jst?nt-familyh3e
  Neen ge u tmcop
 • Ted onIndiemer:/p> <033-Ancurio.

  Ofment mogtni> cop Aant/m het

 • ="fontclass="breadcrumbs+ '&#way"> d

  Home A/li>
   =lr class="top">paelng =" om het te:hetrer(0,0)" tnUse="Backe oe op">Top =lindaelng ="#ja-cop eit" tnUse="Skipe oecop eit">Skipe oecop eit =/div> =/div> =div id="ja-it el3" falkkkkkkkkk class="wrap ">
   Kn e eiserviccnt-familyh3e
    dlr class="ducm-527">Bgs ellenouwjnerrot vel>; <-i>Voor g o" >A/li> Privacy Poumey

   Ellweah Fot Locfde
   Neen cop
  • Wlus a n uvgp tgeatews voaocument.writt/Bel:   am: -Ancurio.Eplaylefoonnummer: 0334691097
   E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te z/a>'); //-->\n